เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563
11 พฤษภาคม 2563 4409ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2883 ดาวน์โหลด
2 แผนพัฒนาการศึกษา
25 เมษายน 2563 106ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
76 ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างการเขียน ID PLAN
25 เมษายน 2563 109ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
50 ดาวน์โหลด
4 SAR ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2563 96ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 1272ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
824 ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 5841ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4122 ดาวน์โหลด
7 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
29 สิงหาคม 2562 119ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
72 ดาวน์โหลด
8 การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
23 เมษายน 2562 224ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
4033 ดาวน์โหลด
9 รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฐมวัย 1-3/ป.1-6/ม.1-3
20 เมษายน 2562 1843ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
751 ดาวน์โหลด
10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
19 เมษายน 2562 708ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
441 ดาวน์โหลด
11 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
19 เมษายน 2562 402ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
236 ดาวน์โหลด
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 เมษายน 2562 68ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
58 ดาวน์โหลด
13 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯ ปี 61
10 เมษายน 2562 91ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
45 ดาวน์โหลด
14 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
10 เมษายน 2562 65ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
15 ระเบียบการวัดและประเมินผล รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 84ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
74 ดาวน์โหลด
16 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 245ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
117 ดาวน์โหลด
17 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 275ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
98 ดาวน์โหลด
18 SAR ประจำปีการศึกษา 2561
7 เมษายน 2562 81ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
69 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook