เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563
11 พฤษภาคม 2563 3342ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2114 ดาวน์โหลด
2 แผนพัฒนาการศึกษา
25 เมษายน 2563 98ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
66 ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างการเขียน ID PLAN
25 เมษายน 2563 92ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
41 ดาวน์โหลด
4 SAR ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2563 89ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
43 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 1115ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
805 ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 5175ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3632 ดาวน์โหลด
7 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
29 สิงหาคม 2562 123ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
61 ดาวน์โหลด
8 การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
23 เมษายน 2562 225ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3608 ดาวน์โหลด
9 รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฐมวัย 1-3/ป.1-6/ม.1-3
20 เมษายน 2562 1829ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
739 ดาวน์โหลด
10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
19 เมษายน 2562 705ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
423 ดาวน์โหลด
11 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
19 เมษายน 2562 375ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
226 ดาวน์โหลด
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 เมษายน 2562 69ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
95 ดาวน์โหลด
13 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯ ปี 61
10 เมษายน 2562 101ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46 ดาวน์โหลด
14 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
10 เมษายน 2562 72ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
34 ดาวน์โหลด
15 ระเบียบการวัดและประเมินผล รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 75ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
69 ดาวน์โหลด
16 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 241ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
118 ดาวน์โหลด
17 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 259ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
100 ดาวน์โหลด
18 SAR ประจำปีการศึกษา 2561
7 เมษายน 2562 105ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
87 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook