เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2563
11 พฤษภาคม 2563 1245ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1041 ดาวน์โหลด
2 แผนพัฒนาการศึกษา
25 เมษายน 2563 44ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
28 ดาวน์โหลด
3 ตัวอย่างการเขียน ID PLAN
25 เมษายน 2563 32ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
17 ดาวน์โหลด
4 SAR ปีการศึกษา 2562
25 เมษายน 2563 29ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 114ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
79 ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา) พุทธศักราช 2563
25 เมษายน 2563 2520ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
1835 ดาวน์โหลด
7 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
29 สิงหาคม 2562 82ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
39 ดาวน์โหลด
8 การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ฯ (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ไปสู่การปฏิบัติ
23 เมษายน 2562 163ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
2968 ดาวน์โหลด
9 รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปฐมวัย 1-3/ป.1-6/ม.1-3
20 เมษายน 2562 848ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
331 ดาวน์โหลด
10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
19 เมษายน 2562 605ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
368 ดาวน์โหลด
11 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
19 เมษายน 2562 295ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
165 ดาวน์โหลด
12 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 เมษายน 2562 35ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
35 ดาวน์โหลด
13 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานฯ ปี 61
10 เมษายน 2562 56ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ดาวน์โหลด
14 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
10 เมษายน 2562 35ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
20 ดาวน์โหลด
15 ระเบียบการวัดและประเมินผล รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 37ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32 ดาวน์โหลด
16 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 159ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
81 ดาวน์โหลด
17 หลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา รร.บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) พุทธศักราช ๒๕๖๒
10 เมษายน 2562 213ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
73 ดาวน์โหลด
18 SAR ประจำปีการศึกษา 2561
7 เมษายน 2562 54ผู้แลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
46 ดาวน์โหลด


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook