วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์...       “ภายในปี ๒๕๖๓  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐในการจัดการศึกษา  พัฒนาบุคลากรและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  คุณลักษณะค่านิยม ๑๒ ประการ  สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง  ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศแบบไทยนิยม ยั่งยืน  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่  ๒๑  สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล”โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook