ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)

                  โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยพระครูวารินวีระศักดิ์ ซึ่งเป็นนายอำเภอวารินชำราบ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบูรพาราม บ้านโนนเป็นสถานศึกษาเล่าเรียน  ครูใหญ่คนแรก คือ นายมี  ลาคำสาย วฺฒิ  ป.๔ ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนประชาบาล ตำบลโนนโหนน ๑ วัดบ้านโนน ” เกณฑ์นักเรียนจากหมู่ ๑ , ๒, ๖ และ ๑๑  มาเข้าเรียน  เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงศึกษาธิการ  ให้งบประมาณ   จำนวน ๒๐๐๐  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในที่ดินแปลงปัจจุบัน ซึ่งเดิม เป็นดอนปู่ตา ของชาวบ้านนาโหนน หมู่ ๒ มีเนื้อที่ ๕ ไร่  ๓๓  ตารางวา ในการก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านพระครูอ่อนวามนตรีเจ้าอาวาสวัดสิริวัฒนาราม วัดบ้านนาโหนน ควบคุมการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เปิดเป็นอาคารเรียนในปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๑ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนโหนน ๑  (อ่อนอุปการ)  ต่อมา  พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวิศิษฐ์    มนัส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโหนน พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ ศิษย์เก่า ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดิน มอบให้โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖  ได้เงินจำนวน   ๒,๑๑๔,๙๙๒   บาท  จัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน ๑ ไร่ ๑๑๕ ตารางวา รวมโรงเรียนมีพื้นที่  ๖  ไร่ ๑๔๘ ตารางวา

ด้านการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้

                   พ.ศ. ๒๔๘๑                เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔

                   พ.ศ. ๒๕๑๕                 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๗

                    พ.ศ. ๒๕๒๑                 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

                    พ.ศ. ๒๕๒๙                 เปิดสอน ชั้นอนุบาล ๑ – ๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

                    พ.ศ. ๒๕๓๕               เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

จัดการเรียนการสอนเป็น ๓ ระดับ คือ

                   ๑. ระดับอนุบาลหลักสูตร   ๒  ปี  คือ อนุบาล ๑ – ๒

                   ๒. ระดับประถมศึกษาหลักสูตร  ๖ ปี คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

                   ๓. ระดับมัธยมศึกษา ๓ ปี  คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓   พ.ศ.  ๒๕๔๐ กระทรวงศึกษาธิการ

ให้รับนักเรียนชั้นอนุบาล  ๓  ปี เข้าเรียนและได้ยกเลิกในปีถัดไป

โรงเรียนมีผู้บริหารและผู้ช่วยฯดังนี้

๑. นายมี   ลาคำสาย                วุฒิ ป. ๔          ครูใหญ่  ๒๔๖๒ - ๑๒ ธันวาคม  ๒๔๗๑

๒. นายมั่น   ไชย์มาตย์              วุฒิ ป. ๔         ครูใหญ่  ๑๖ ธันวาคม ๒๔๗๑  -  ๑  เมษายน ๒๕๗๕

๓. นายปี   ลาคำสาย               วุฒิ ป. ๖         ครูใหญ่   ๑๘ เมษายน ๒๔๗๕  -  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๒

๔. นายหา   มนทินอาจ             วุฒิ ป. ๖ ,ปพ    ครูใหญ่   ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๘๒  -  ๑  ธันวาคม ๒๔๘๕

๕. นายโชติ   จันทุมมา             วุฒิ ม. ๖         ครูใหญ่   ๑  ธันวาคม ๒๔๘๕   -  ๒๗   เมษายน  ๒๔๘๖

๖. นายสาย  ส่องเสนา              วุฒิ  ม.๒          ครูใหญ่   ๒๗   เมษายน  ๒๔๘๖  -  ๒๗   เมษายน  ๒๔๙๑

๗. นายทน  บัวเวช                  วุฒิ ม. ๖ ,ปพ    ครูใหญ่   ๒๗   เมษายน  ๒๔๙๑  -   ๑๖  พฤษภาคม ๒๔๙๘

๘. นายมนูญ   แก้วคำรอด         วุฒิ  ม.๕          ครูใหญ่   ๘  กันยายน ๒๔๙๘   -   ๑   กันยายน  ๒๕๐๓

๙. นายสี   วิสาพรหม               วุฒิ ม. ๓ ,ปพ    ครูใหญ่   ๑๓  สิงหาคม ๒๕๐๔   -   ๒๕  มีนาคม  ๒๕๑๖

๑๐. นายปาน  ก้อนภูธร            วุฒิ ม. ๓ ,คบ.    ครูใหญ่   ๒๕  สิงหาคม ๒๕๑๙   -   ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๒๗

๑๑. นายสมับติ   โมราชาติ         วุฒิ ม. ๓ ,คบ.    ผู้อำนวยการ  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๒๗  -  ๓๐  กันยายน ๒๕๔๒

๑๒. นายวิศิษฐ์   มนัส              วุฒิ  ศษ.ม.       ผู้อำนวยการ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗  - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒

      โดยมี นายประวิทย์  คงนิล  วุฒิ คบ.  เป็นรองผู้อำนวยการ

๑๓  นายธีรยุทธ  อุทธา              วุฒิ  คม.          ผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

          ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีนักเรียน  ๒๒๖  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่  ๓

                พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นโรงเรียนประชารัฐ  โรงเรียนคุณธรรม  และโรงเรียนนำร่อง สมศ.รอบที่ ๔

                พ.ศ.  ๒๕๖๐  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมไฟฟ้า ๕๙๐,๐๐๐ บาท  เปลี่ยนสายไฟฟ้าทุกอาคาร

          ปัจจุบันมี  นายธีรยุทธ  อุทธา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูจำนวน  ๑๔  คน  อัตราจ้าง-พนักงานราชการ  ครูผู้ทรงคุณค่า  จำนวน  ๔  คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปัจจุบันมีนักเรียน  233  คนโรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook