ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
3
4
7
1
อนุบาล 2
9
8
17
1
อนุบาล 3
6
7
13
1
รวมอนุบาล
18
19
37
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
10
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
11
20
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
2
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
3
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
11
17
1
รวมประถมศึกษา
45
45
90
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
6
16
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
14
23
37
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
24
15
39
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
48
44
92
3
รวมทั้งหมด
111
108
219
12

ข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
3
4
7
1
อนุบาล 2
8
9
17
1
อนุบาล 3
6
7
13
1
รวมอนุบาล
17
20
37
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
8
18
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
10
16
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
10
19
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
2
11
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
3
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
6
10
16
1
รวมประถมศึกษา
45
43
88
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
8
6
14
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
23
36
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
21
14
35
1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
42
43
85
3
รวมทั้งหมด
104
106
210
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562


โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)

หมู่ที่ 2 บ้านนาโหนนเหนือ ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190

โทรศัพท์ : 045-474395  

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook